A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH MỤC TTHC CẤP XÃ

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

(Cập nhật đến ngày  07/11/2023)

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

(Cập nhật đến ngày  07/11/2023)

 

DANH MỤC 124 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

 

STT

Tên thủ tục hành chính

QĐ ban hành

Ghi chú

I

Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước

 

 

1

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

QĐ 137/2021

 

II

Lĩnh vực Tiếp công dân

 

 

2

Tiếp công dân

QĐ 393/2022

 

III

Lĩnh vực Xử lý đơn

 

 

3

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

QĐ 393/2022

 

IV

Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại

 

 

4

Giải quyết khiếu nại lần đầu

QĐ 315/2022

 

V

Lĩnh vực Tố cáo

 

 

5

Giải quyết tố cáo

QĐ 129/2020

 

VI

Lĩnh vực Đất đai

 

 

6

Hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã

QĐ 544/2021

 

VII

Lĩnh vực Thi đua khen thưởng

 

 

7

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

QĐ 311/2021

 

8

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

 

9

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

 

10

Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

VIII

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác

 

 

11

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

QĐ 341/2021

 

12

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

 

13

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

14

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

 

15

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 

IX

Lĩnh vực Tôn giáo

 

 

16

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

QĐ 311/2021

 

17

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 

18

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

19

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

20

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

21

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

22

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

 

23

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

 

24

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

25

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

X

Lĩnh vực Chính sách dân tộc

 

 

26

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

QĐ 865/2019

 

27

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 

XI

Lĩnh vực Dân số

 

 

28

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

QĐ 301/2021

 

29

Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ

 

XII

Lĩnh vực Người có công

 

 

30

Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

QĐ 254/2023

 

XIII

Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em

 

 

31

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

QĐ 304/2021

 

32

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

 

33

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 

34

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân tích của trẻ em

 

35

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

 

36

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

 

XIV

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

 

 

37

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

QĐ 304/2021

 

38

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

 

 

39

Cấp đổi, cấp lại Giấy